Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ;

Στο απολυτίκιο, ονομάζει ο ιερός υμνογράφος τον προφήτη Ηλία, Δεύτερο Πρόδρομο. Αυτή η εύστοχη ονομασία χρειάζεται μια εξήγηση, μιας και τον «Ηλία» τον βλέπουμε να «εμφανίζεται» και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου.

Ο προφήτης Μαλαχίας προφητεύει πως «καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστελῶ ὑμῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, μὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην.» (4, 4 - 5) (=Ιδού, εγώ θα στείλω σε σας 'Ηλιαν τον Θεσβίτην, πριν έλθει η ημέρα εκείνη του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Αυτός θα αποκαταστήσει δεσμούς αγάπης, την καρδιά του πατέρα προς τον υιό και την καρδιά του ανθρώπου προς τον πλησίον αυτού, για να μην έλθω εγώ και χτυπήσω εκ θεμελίων την γη.)

Βάσει αυτής της προφητείας οι Εβραίοι πίστευαν πως πριν από το Μεσσία θα έρχονταν ο Ηλίας για να προετοιμάσει τον κόσμο. Γι' αυτό και οι μαθητές ρώτησαν τον Ιησού: «Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;» (=γιατί λοιπόν οι γραμματείς λένε ότι ο Ηλίας πρέπει να έλθει πρώτα και έπειτα ο Μεσσίας;) (Ματθ. 17, 10). Και τους απάντησε ο Κύριος: «ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· Ἠλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον καὶ ἀποκαταστήσει πάντα· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ᾿ αὐτῶν. τότε συνῆκαν οἱ μαθηταὶ ὅτι περὶ Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς.» (=πράγματι, ο Ηλίας θα έλθει πριν από τον Μεσσία και θα τακτοποιήσει όλα σύμφωνα με τις Γραφές. Σας λέω όμως ότι ο Ηλίας ήλθε πριν από εμένα και δεν τον ανεγνώρισαν, αλλά του έκαμαν όσα κακά η διεστραμμένη των καρδία θέλησε. Έτσι και ο υιός του ανθρώπου μέλλει να πάθη από αυτούς". Τότε κατάλαβαν οι μαθητές ότι εννοούσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος είχε έλθει ως άλλος Ηλίας.) (Ματθ. 17, 11 - 13)

Εξάλλου, το βλέπουμε και αλλού πως ο Πρόδρομος ήρθε σαν άλλος Ηλίας: «καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.» (Λουκ. 1, 17) καθώς και στο «ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν. ...καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι.» (Ματθ. 11, 12 - 14)

Όμως, έχουμε και δεύτερη ένδοξη και επιφανή ημέρα του Κυρίου. Την λεγόμενη Δευτέρα Παρουσία Του. Και τότε όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, πριν τον Κύριο: «καὶ δώσω τοῖς δυσὶ μάρτυσί μου, καὶ προφητεύσουσιν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα, περιβεβλημένοι σάκκους. οὗτοί εἰσιν αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τῆς γῆς ἑστῶσαι. ...οὗτοι ἔχουσιν ἐξουσίαν τὸν οὐρανὸν κλεῖσαι, ἵνα μὴ ὑετὸς βρέχῃ τὰς ἡμέρας τῆς προφητείας αὐτῶν, καὶ ἐξουσίαν ἔχουσιν ἐπὶ τῶν ὑδάτων στρέφειν αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι τὴν γῆν ἐν πάσῃ πληγῇ, ὁσάκις ἐὰν θελήσωσι.» (= Θα δώσω (ο Χριστός) φωτισμό και δύναμιν στους δύο μεγάλους μάρτυρές μου (όπως άλλοτε έδωσα στον Ηλία και στον Μωϋσή) και θα προφητεύσουν και θα κηρύξουν την αλήθειαν επί 1260 ημέρες, σαράντα δύο δηλαδή μήνες, και θα φορούν σάκκους, για να συμβολίζεται η μετάνοια, την οποίαν θα κηρύσσουν. Οι δύο αυτοί προφήτες θα είναι σαν δύο κατάκαρπες ελαίες και σαν δύο αναμμένοι λύχνοι, που είναι στημένοι ενώπιον του Κυρίου της γης. ...Αυτοί έχουν πάρει εξουσία από τον Θεό να κλείσουν, όπως άλλοτε ο Ηλίας, κατά θαυματουργικό τρόπον τον ουρανό, δια να μη στείλει βροχή κατά τις ημέρες, που αυτοί θα κηρύττουν και θα προφητεύουν. Και έχουν από τον Θεό εξουσία εις τα νερά της γης να τα μεταβάλλουν εις αίμα και να κτυπήσουν την γην με κάθε είδος πληγής, όσες φορές θα θελήσουν.) (Αποκ. 11, 3 - 6)

Άπαντες οι θεολόγοι συμφωνούν πως ο ένας μάρτυρας θα είναι ο «Ηλίας». Για τον άλλο, οι περισσότεροι βλέπουν τον «Μωυσή». Βέβαια, ίσως να μην είναι ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας που αναλήφθηκε στον Π. Διαθήκη, αλλά κάποιος με το σθένος του Ηλία, αφού θα έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει τη βροχή όπως ο Ηλίας. Μη λησμονούμε πως με το όνομα οι Εβραίοι προσέδιδαν ιδιότητες του προσώπου. Από 'κει ορμώμενος ο υμνογράφος ονομάζει τον Ηλία δεύτερο Πρόδρομο, μιας και θα «ξαναεμφανιστεί» όπως ο Πρόδρομος πριν τη Δεύτερη έλευση του Χριστού.

2 σχόλια:

 1. Θα είναι ο Προφήτης Ηλίας και ο Ενώχ οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει θάνατο. Ο Αντίχριστος θα τους θανατώσει και τρεις μέρες μετά ο Θεός θα τους αναστήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @ Ανώνυμε

  Ασφαλώς και δεν θα είναι ο προφήτης Ηλίας. Όπως δεν ήταν στην πρώτη μεγάλη και επιφανή ημέρα του Κυρίου, που όπως εξηγεί στους μαθητές του ο ίδιος, ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
  Το ποιός θα είναι δεν μας το λέει ο Ιωάννης, αλλά υποθέτουμε εκ του ασφαλούς ότι θα έχει σθένος όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος.
  Το ότι ο πρ. Ηλίας δεν γνώρισε θάνατο δεν αποδεικνύει τίποτα, μιας και θα είχε έρθει αντί του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αφού δεν εμφανίστηκε την πρώτη φορά και η προφητεία του Μαλαχία είχε αλληγορική σημασία, προφανώς το ίδιο θα συμβεί και πριν την δεύτερη μεγάλη ημέρα του Κυρίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το σχόλιό σου, αν δεν χλευάζει και δεν υβρίζει, είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο.