Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Γ' ΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

Θα ακούσουμε σήμερα στο Ν' Οίκο σήμερα που έχουμε τη Γ' Στάση των Χαιρετισμών:
Νέαν ἔδειξε κτίσιν,
ἐμφανίσας ὁ Κτίστης,
ἡμῖν τοῖς ὑπ' αὐτοῦ γενομένοις·
ἐξ ἀσπόρου βλαστήσας γαστρός,
καὶ φυλάξας ταύτην,
ὥσπερ ἦν ἄφθορον,
ἵνα τὸ θαῦμα βλέποντες,
ὑμνήσωμεν αὐτὴν βοῶντες·
Νέα (πνευματική) κτίση έδειξε ο Κτίστης,
σε μας που γίναμε απ' αυτόν, βλαστήσας χωρίς σπορά
από παρθενική γαστέρα, και φυλάξας αυτήν, όπως ήταν άφθορη.
Έτσι ώστε βλέποντας το θαύμα, να φωνάξουμε δυνατά.

Χαῖρε, τὸ ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας,
χαῖρε, τὸ στέφος τῆς ἐγκρατείας.
Χαίρε το λουλούδι της αφθαρσίας,
χαίρε το στεφάνι της αφθαρσίας.

Χαῖρε, ἀναστάσεως τύπον ἐκλάμπουσα,
χαῖρε, τῶν Ἀγγέλων τὸν βίον ἐμφαίνουσα.
Χαίρε, εσύ που προβάλλεις σαν φως, τον τύπο της ανάστασης,
χαίρε εσύ που ζωντανεύεις τον βίο των Αγγέλων.

Χαῖρε, δένδρον ἀγλαόκαρπον, ἐξ οὗ τρέφονται πιστοί,
χαῖρε, ξύλον εὐσκιόφυλλον, ὑφ' οὗ σκέπονται πολλοί.
Χαίρε δέντρο που παράγεις καρπούςγευστικούς και καλούς,
απ' τους οποίους τρέφονται οι πιστοί,
χαίρεδέντρο πυκνόφυλλο, κάτω από το οποίο αναπαύονται πολλοί.

Χαῖρε, κυοφοροῦσα ὁδηγὸν πλανωμένοις,
χαῖρε, ἀπογεννῶσα λυτρωτὴν αἰχμαλώτοις.
Χαίρε εσύ που κυοφόρησες οδηγό για τους πλανωμένους,
χαίρε εσύ που γέννησες λυτρωτή για τους αιχμαλώτους.

Χαῖρε, Κριτοῦ δικαίου δυσώπησις,
χαῖρε, πολλῶν πταιόντων συγχώρησις.
Χαίρε εσύ που είσαι στον δικαίο Κριτή η παράκληση,
χαίρε εσύ που είσαι η συγχώρηση πολλών αμαρτωλών.

Χαῖρε, στολὴ τῶν γυμνῶν παρρησίας,
χαῖρε, στοργὴ πάντα πόθον νικῶσα.
Χαίρε εσύ που είσαι στολή γι' αυτούς που είναι γυμνοί
από πνευματική ελευθερία (προς το Θεό),
χαίρε στοργή που νικάς κάθε πόθο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.