Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

14/11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΥΔΡΑΙΟΣ


Ἀπολυτίκιον (Ἦχος α')

Τὸν λαμπρὸν γόνον Ὕδρας καὶ τῆς Ῥόδου τὸ καύχημα, καὶ Νεομαρτύρων τὸ κλέος, Κωνσταντῖνον τιμήσωμεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, τὴν μνήμην ἐκτελοῦντες τὴν αὐτοῦ, ἵνα λάβωμεν πλουσίαν τὴν ἀμοιβήν, παρὰ Θεοῦ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ ἐνισχύσαντι, καὶ ἐν ὑστέροις καιροῖς σε στεφανώσαντι.

Το λαμπρό γέννημα της Ύδρας, το καμάρι της Ρόδου και η δόξα των νεομαρτύρων τον Κωνσταντίνο, ας τιμήσουμε με ύμνους και πνευματικές ωδές τελόντας ακολουθία προς τη μνήμη του, για να λάβουμε πλούσια αμοιβή, κραυγάζοντας στο Θεό· Δόξα στο Χριστό που σε δόξασε, δόξα στο Χριστό που σε ενίσχυσε (στο μαρτύριο) και στα στις τελευταίες στιγμές σε στεφάνωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.