Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

18/01 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

                                    Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ'
Ἔργοις λάμψαντες Ὀρθοδοξίας, πᾶσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταὶ τροπαιοφόροι γεγόνατε· τῇ εὐσεβείᾳ τὰ πάντα πλουτίσαντες, τὴν Ἐκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, ἀξίως εὕρατε Χριστὸν τὸν Θεὸν εὐχαῖς ὑμῶν, δωρούμενον πᾶσι τὸ μέγα ἔλεος.

Με τα έργα σας φωτίσατε την Ορθοδοξία, αφού σβήσατε κάθε κακοδοξία γίνατε νικητές και τροπαιοφόροι. Με ευσέβεια πλουτίσατε τα πάντα και (με τα έργα σας) υπερκοσμήσατε την Εκκλησία. Δικαίως βρήκατε το Χριστό το Θεό με τις ευχές σας, που δωρίζει σε όλους το μέγα έλεος.

Δυστυχώς, δεν είναι λίγοι που μπερδεύουν το άνωθεν απολυτίκιο με αυτό του Αγίου Αθανασίου το οποίο ψάλλεται από την Εκκλησία στις 02 Μαΐου όπου εορτάζεται η μνήμη της ανακομιδής του λειψάνου του Αγίου:
Στύλος γέγονας ὀρθοδοξίας, θείοις δόγμασιν ὑποστηρίζων, τὴν Ἐκκλησίαν Ἱεράρχα Ἀθανάσιε· τῷ γὰρ Πατρὶ τὸν Ὑιόν ὁμοούσιον, ἀνακηρύξας κατᾑσχυνας Ἄρείον· Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τὸν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν, τό μέγα ἔλεος.

το απολυτικίο των αγίων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.