Αρχική
Αρχική
Γελιογραφίες
Γελοιογραφίες
Μουσική (LP)
Μουσική (LP)
Επιλογές
Επιλογές

Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2012

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 15/08

Δοξάστικό Αίνων (Ήχος πλ. β')

Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μήτηρ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον, καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε κεχαριτωμένη, Παρθένε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ' ὧν ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Στην αθάνατη Κοίμησή (=τη μετάσταση προς την Ουράνια βασιλεία) σου, Θεοτόκε που είσαι μητέρα της ζωής (= του Χριστού), νεφέλες παρέσυραν (μετέφεραν) στον αέρα τους Αποστόλους αν και ήσαν διεσπαρμένοι στον κόσμο (για να κηρύττουν το Ευαγγέλιο), και παρέστησαν στον ίδιο χώρο με το άσπιλό σου σώμα. Και με ιερότητα το εκήδευσαν, ψάλλοντας μελωδικώς δυνατά, Χαίρε εσύ που έλαβες τη θεία χάρη, Παρθένε Μητέρα ανύμφευτε, ο Κύριος είναι μαζί σου. Αυτόν που είναι Υιός σου και Θεός μας, ικέτευε να σώσει τις ψυχές μας.

το δοξαστικό από τον Πέτρο Πάτρα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η γνώμη σας είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.